ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van MEDICUS ONLINE gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen “MEDICUS ONLINE”
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: via een digitaal ingevuld formulier, per e-mail, of enige andere wijze van digitale communicatie.
 5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door MEDICUS ONLINE te leveren digitale diensten in de breedste zin van het woord (al dan niet in de vorm van een standaard) met bijbehorende materialen c.q. bescheiden alsmede de door MEDICUS ONLINE te vervaardigen ontwerpen, rapporten e.d.
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van MEDICUS ONLINE bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door MEDICUS ONLINE bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. De omvang van de verplichtingen van MEDICUS ONLINE wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door MEDICUS ONLINE, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wanneer MEDICUS ONLINE op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan MEDICUS ONLINE worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MEDICUS ONLINE. MEDICUS ONLINE is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 6. MEDICUS ONLINE noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van MEDICUS ONLINE zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft MEDICUS ONLINE het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van MEDICUS ONLINE, rapporten en promotiemateriaal, alsmede andere door MEDICUS ONLINE getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. MEDICUS ONLINE heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits MEDICUS ONLINE de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, UURTARIEVEN

 1. De door MEDICUS ONLINE gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MEDICUS ONLINE het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens, data en/of inlichtingen telkens in de door MEDICUS ONLINE gewenste vorm en op het door MEDICUS ONLINE gewenste tijdstip c.q. tijdig aan MEDICUS ONLINE verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens, data c.q. inlichtingen aan MEDICUS ONLINE verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij MEDICUS ONLINE in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor MEDICUS ONLINE kunnen voortvloeien.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het (voor zover mogelijk) adequaat beveiligen daarvan.
 3. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, data, materialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan MEDICUS ONLINE verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MEDICUS ONLINE staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is MEDICUS ONLINE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die MEDICUS ONLINE hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien MEDICUS ONLINE in verband met de uitvoering van een overeenkomst werkzaamheden dient te verrichten op het bedrijfsterrein c.q. in de gebouwen van de wederpartij:
  1. verplicht de wederpartij zich ervoor zorg te dragen dat MEDICUS ONLINE dan wel door hem ingeschakelde derden volledige toegang hebben op de overeengekomen plaatsen en tijdstippen;
  2. zal de wederpartij op verzoek van MEDICUS ONLINE kosteloos hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal ter beschikking stellen;
  3. garandeert de wederpartij dat alle wettelijke veiligheidsvoorschriften ter zake de werkplek in acht zijn genomen.

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien MEDICUS ONLINE zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door MEDICUS ONLINE per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van MEDICUS ONLINE bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van MEDICUS ONLINE bevinden.
 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt MEDICUS ONLINE zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. MEDICUS ONLINE stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij MEDICUS ONLINE in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door MEDICUS ONLINE gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft MEDICUS ONLINE het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 9. MEDICUS ONLINE is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. MEDICUS ONLINE kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van MEDICUS ONLINE niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is MEDICUS ONLINE gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan MEDICUS ONLINE niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft MEDICUS ONLINE het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. MEDICUS ONLINE heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door MEDICUS ONLINE verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door MEDICUS ONLINE in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: INBEDRIJFSTELLING

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat MEDICUS ONLINE de inbedrijfstelling van de software verzorgt, is de wederpartij verplicht om MEDICUS ONLINE in staat te stellen de inbedrijfstelling op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.
 2. Indien de software migreert van de server MEDICUS ONLINE naar een (toegewezen) server van wederpartij (of derde partij) dient deze server van wederpartij (of derde partij) de minimale vereisten en/of instellingen te hebben zoals ook server MEDICUS ONLINE op het moment van migratie.
 3. Onder inbedrijfstelling wordt verstaan het verzorgen van de basisinstellingen die zijn vereist voor het technisch correct functioneren van de software.
 4. Ook indien inbedrijfstelling niet mogelijk is, door oorzaken gelegen in de sfeer van de wederpartij, blijft de wederpartij verplicht de betaling van de overeengekomen prijs van de software te voldoen.
 5. Na de inbedrijfstelling wordt de software opgeleverd. MEDICUS ONLINE zal de software conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleveren. Onder oplevering wordt verstaan dat een systeem technisch correct functioneert. Voor het inhoudelijk functioneren aanvaardt MEDICUS ONLINE geen enkele verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 10: RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij MEDICUS ONLINE binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan MEDICUS ONLINE.
 2. Overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan MEDICUS ONLINE te worden gemeld.
 3. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan MEDICUS ONLINE kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. MEDICUS ONLINE dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van MEDICUS ONLINE indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 6. Ingeval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal MEDICUS ONLINE in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 7. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. MEDICUS ONLINE kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van MEDICUS ONLINE, dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van MEDICUS ONLINE – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is MEDICUS ONLINE nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door MEDICUS ONLINE gesloten verzekering.
 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht MEDICUS ONLINE zich die materialen c.q. zaken – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
 6. MEDICUS ONLINE staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. In alle gevallen is de termijn waarbinnen MEDICUS ONLINE tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 7. Zo door MEDICUS ONLINE geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens MEDICUS ONLINE en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart MEDICUS ONLINE tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van MEDICUS ONLINE of van een derde namens MEDICUS ONLINE strijdig gebruik en/of ondeskundige hosting van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, data, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan MEDICUS ONLINE zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan MEDICUS ONLINE;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDICUS ONLINE;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan MEDICUS ONLINE heeft verstrekt en MEDICUS ONLINE de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan MEDICUS ONLINE een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door MEDICUS ONLINE te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft MEDICUS ONLINE het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. MEDICUS ONLINE zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van MEDICUS ONLINE kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is MEDICUS ONLINE bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien MEDICUS ONLINE het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op MEDICUS ONLINE heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe MEDICUS ONLINE krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van MEDICUS ONLINE, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door MEDICUS ONLINE ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van MEDICUS ONLINE, is MEDICUS ONLINE gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens MEDICUS ONLINE tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij MEDICUS ONLINE, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. MEDICUS ONLINE behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens MEDICUS ONLINE heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door MEDICUS ONLINE. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door MEDICUS ONLINE aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij MEDICUS ONLINE, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval MEDICUS ONLINE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van MEDICUS ONLINE vergoeding van schade en gederfde winst te vorderen.
 5. De wederpartij is verplicht MEDICUS ONLINE terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens MEDICUS ONLINE heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. MEDICUS ONLINE kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van MEDICUS ONLINE op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. MEDICUS ONLINE garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door MEDICUS ONLINE moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door MEDICUS ONLINE geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal MEDICUS ONLINE, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij MEDICUS ONLINE niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat MEDICUS ONLINE in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 2. MEDICUS ONLINE zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door MEDICUS ONLINE ontwikkelde software. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde software inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. MEDICUS ONLINE zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij MEDICUS ONLINE onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan MEDICUS ONLINE overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan MEDICUS ONLINE de software vervangen of zodanig wijzigen als MEDICUS ONLINE juist acht.
 3. Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het softwarepakket berusten en blijven berusten bij MEDICUS ONLINE, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van MEDICUS ONLINE zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het softwarepakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 4. Het is MEDICUS ONLINE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van MEDICUS ONLINE kan bevatten.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en MEDICUS ONLINE gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan MEDICUS ONLINE een door MEDICUS ONLINE nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan MEDICUS ONLINE te vergoeden. MEDICUS ONLINE is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart MEDICUS ONLINE ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Al hetgeen de wederpartij aan MEDICUS ONLINE ter beschikking stelt, in verband met de door MEDICUS ONLINE te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. MEDICUS ONLINE staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door MEDICUS ONLINE zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 5. MEDICUS ONLINE verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
 6. Het is MEDICUS ONLINE toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
 7. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van MEDICUS ONLINE (https://www.Medicus Online.nl/privacy-en-cookieverklaring) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

ARTIKEL 20: RISICO OPSLAG INFORMATIE

 1. MEDICUS ONLINE verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige data, gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt MEDICUS ONLINE geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij MEDICUS ONLINE of derden opgeslagen data, gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan bewuste roekeloosheid en/of opzet van MEDICUS ONLINE.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen MEDICUS ONLINE en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor MEDICUS ONLINE, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat MEDICUS ONLINE de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar MEDICUS ONLINE gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is MEDICUS ONLINE gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

CONTACTGEGEVENS

MEDICUS ONLINE
info@medicusonline.nl
KvK: 91167647
BTW-id: NL004872914B69
IBAN: NL96INGB0103170693